EVAKUERING - meyer-taarnby

Gå til indhold

Hoved menu

EVAKUERING

TJERNOBYL

Den første tid
I et forsøg på at stoppe det radioaktive udslip fra den glødende reaktorkerne, blev der nedkastet store mængder bor, sand og andre materialer fra helikoptere.
Vesttyske og japanske robotter blev først sat ind i oprydnings-arbejdet, men de brød sammen på grund af den høje stråling.
Over 600.000 mennesker deltog i oprydningen, de fleste var indkaldt fra den sovjetiske hær. Med det store antal håbede man at fordele strålingsbyrden og undgå akut strålesyge.
Oprydningsarbejdet var tilrettelagt sådan, at de individuelle stråledoser skulle holdes under 250 mSv, men 10 procent af arbejderne fik mere, og i gennemsnit fik de 100 mSv. Der var strålingsnormer for den enkelte arbejder, men der var ikke måleinstrumenter til alle.
I løbet af de første uger af katastrofebekæmpelsen havde 237 personer vist kliniske tegn på stråleudsættelse. De blev overført til specialbehandling i Kiev og Moskva. De havde fået doser mellem 2 og 16 Sv.
Der rapporteres senere om mellem 7.000 og 13.000, døde heriblandt mange selvmord, og om op mod 70.000 syge og invalide blandt de hjemsendte arbejdere.
Oprydningen omfattede også gigantiske anlægsarbejder til beskyttelse af omgivelserne; vand, jord og luft. Alt arbejdsmateriel blev dækket af radioaktivt støv og meget af det måtte graves nødtørftigt ned, da man ikke kunne rense det.
Mange huse i de omkringliggende byer blev revet ned og begravet - omkring 500 landsbyer blev jævnet med jorden – andre forsøgte man at rense.
En skov blev ligeledes fældet og gravet ned. Noget blev stående, andet blev gravet ned!
Hvis man havde valgt at lade det hele stå, havde der været en forøget risiko for spredning af radioaktivt støv til nye områder. Men
i stedet truer nedsivningen af vand fra disse "atomgrave" nu grund-
vandet, og derfor blev meget af det gravet op igen og anbragt i mere sikre grave.
Man kan spørge:
Hvem kender de rigtige forholdsregler mod radioaktiv forurening? Og hvem har de nødvendige ressourcer til at gennemføre
dem?
Derefter gik man i gang med at bygge en betonkappe, kaldet »Sarkofagen«, omkring den ødelagte reaktor. Den stod færdig i november 1986, således at man uden væsentlig risiko kunne arbejde på de øvrige tre enheder.
Det er dog tvivlsomt om denne betonkappe nogensinde har været tæt - i 1994 blev der konstateret store revner i overfladen, hvorfra der sivede radioaktivitet ud, alligevel skete der sandsynligvis ingen særlige udbedringer, idet embedsmænd fra atomkraftværket i 2003 indrømmede, at betonsarkofagen kunne risikere at bryde sammen, og konsekvensen heraf ville være, at 160 tons flydende radioaktivt stof kunne slippe ud.
Samme år (2003) besluttede Den europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling at bidrage med omkring 550 mio. kr til at forstærke betonlaget fra 1986.
Det var så planen, at der senere skulle bygges en helt ny sarkofag til omkring 5,5 mia. kr., som var samlet sammen af det internationale samfund.

Evakuering
Byen Pripjat blev anlagt kun 8 km fra værket i 1978-83. Den havde i 1986 omkring 44.000 indbyggere, fortrinsvis ansatte ved værket og deres familier.
Lørdag morgen den 26. april blev det besluttet at gennemføre en forebyggende evakuering, hvilket betød at militsen spærrede byen af, gaderne blev spulet og børnene fik jodtabletter og formaninger med hjem fra skole. Sent lørdag aften var strålingsniveauet steget til 10mSv i timen, og søndag ved middagstid blev folket opfordret til at være klar kl. 14 med forsyninger til tre dage. De måtte i øvrigt kun medbringe de mest nødvendige ting. Husdyr måtte efterlades.
På mindre end tre timer blev byen så godt som tømt. 1200 busser kørte i kortege til to opsamlingssteder 50 km derfra. Mange måtte forlade byen uden at kunne tage vare på deres familie. De evakuerede blev spredt ud over det meste af det daværende Sovjetunionen.
Mandag den 28. april gik man i gang med at evakuere hele zonen ud til 10 km fra reaktoren; og den 2. maj ud til 30 km.
I Pripjat var en forlystelsespark netop færdig da ulykken skete - børnene nåede ikke at bruge den. De blev sendt til sommerlejre ved Sortehavet, og da de skulle hjem igen, var det ofte svært at finde frem til hvor forældrene var blevet evakueret hen.

Man ved ikke så meget om, hvordan børnene fra Pripjat har det i dag, da man ikke specielt har foretaget undersøgelser af dem, der blev evakueret.
Men blandt børnene fra de områder, der ikke blev evakueret, var der usædvanligt mange alvorligt syge, der blev bl.a. fundet mange børn med forstørret skjoldbruskkirtler, et forstadie til kræft i skjoldbruskkirtlen, ernæringen var dårlig og 9 år efter var det stadigt farligt at lege uden døre.

I „Zonen“ er det i princippet stadigvæk forbudt at færdes uden tilladelse. I de første måneder efter katastrofen blev 135.000 mennesker evakueret. En del i Ukraine og Rusland, men flest i Hviderusland, som fik 70% af det radioaktive nedfald. Siden har titusinder måttet forlade deres strålingsramte landsbyer - op til 250 km fra Tjernobyl. Men det radioaktive nedfald fortsætter. De mest sejlivede partikler føres stadigvæk omkring med vinden og forurener et stadig større område. Noget af verdens bedste landbrugsjord ligger her, og dog produceres her stadigvæk korn, mælk og kød.
I virkeligheden burde flere hundredtusinder være evakueret. Men alle erkendte, at det ikke kunne realiseres. Der manglede boliger, arbejdspladser og penge.

Hjem igen
For gamle mennesker i landsbyerne var evakueringen særlig tragisk og uforståelig. Enkelte forsøgte at undgå evakuering ved at gemme sig. Andre er simpelthen vendt hjem igen. Ca. 1.000 mennesker bor nu i »Zonen« - forbudet mod at opholde sig og færdes i zonen kan åbenbart ikke håndhæves.

Lukket for "livets" vand
Efter ulykken blev brøndene forurenet ved nedfald eller via de øvre lag af grundvandet.
Mange tusinder brønde er lukket. Store mængder radioaktivt materiale strømmede ud i Pripjat floden og videre ud i drikkevandsreservoiret til Kiev. I dag ligger meget af dette materiale i bundslammet i reservoiret. Det store spørgsmål er hvad der vil ske med grundvandet og drikke-vandsforsyningen fra reservoiret i fremtiden.

Over landegrænserne
Skyer af radioaktive partikler drev langt uden for Sovjetunionens grænser. I Europa blev de fleste lande ramt af nedfald. Regeringer og myndigheder stod over for at skulle advare og beskytte deres befolkninger. Usikkerheden var stor, da der ikke fandtes nogen sikker viden om farerne. Der blev indført meget skiftende restriktioner på fødevarer og landbrug. Det radioaktive nedfald gik på tværs af administrative grænser og beredskabsplaner, og det skiftede fra dag til dag. Regeringerne tog også økonomiske hensyn med i deres overvejelser - hensyn til egen eksport og til at begrænse erstatningerne til de landmænd, der blev ramt af
restriktionerne.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu