KONSEKVENSER - meyer-taarnby

Gå til indhold

Hoved menu

KONSEKVENSER

TJERNOBYL

Pressen har siden katastrofen været flittig til at følge op på begivenheder og konsekvenser.
Hvert år i april måned dukker der artikler med facts og nye oplysninger op. Specielt har interessen naturligt nok drejet sig om de menneskelige konsekvenser i forbindelse med ulykken.
Mange af artiklerne vidner om, at der har været meget forskellige opfattelser af tragediens omfang, hvilket fremgår af det følgende
I november 1995 blev der i Geneve holdt en international konference, hvor en rapport med de første undersøgelser af konsekvenserne for befolkningens sundhed efter ulykken skulle forelægges.
WHO havde siden 1991 i samarbejde med Ukraine, Hviderusland og Rusland samt andre lande i et særligt program, IPHECA, forsøgt at kortlægge følgerne af ulykken, der udløste et radioaktivt nedfald 200 gange den radioaktivitet, der tilsammen var efter bomberne over Hiroshima og Nagasaki.

Fem millioner udsat
Fem millioner mennesker blev udsat for radioaktiv bestråling ved ulykken den 26. april 1986.
Af de 444 mennesker, der arbejdede på atomkraftværket, da branden udbrød, døde to straks; 300 kom på hospitalet, heraf de 134 med akut strålesyge, af disse døde de 28 inden for de første tre måneder. Af de øvrige har en tredjedel siden været uarbejdsdygtige på grund af forskellige sygdomme i hjerte, mave eller immunforsvar.
Der har vist sig en stærk stigning i mave- og fordøjelsessygdomme, mentalforstyrrelser, sygdomme i nervesystemet og føleorganer samt børn født med abnormitet.
Mange af sygdommene anses som en følge af stress og trauma på grund af tvangsforflytning og manglende information umiddelbart efter ulykken.

Kræft i skjoldbruskkirtlen blandt børn
Frygten for kræft efter bestrålingen har vist sig velbegrundet, især hos børnene. Antallet af tilfælde med kræft i skjoldbruskkirtlen blandt børn op til 14 år i f.eks. Gomel i Hviderusland blev konstateret 100 gange større end før ulykken.
Næsten alle tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtlen har hurtigt spredt sig til lymfesystemet og andre dele af kroppen.
På konferencen i Geneve skulle deltagerne se på mulighederne for i særlig grad at følge de omkring 800.000 mennesker, der har deltaget i oprydningen efter Tjernobyl-ulykken.
Omkring en tredjedel af oprydningsarbejderne blev udsat for meget høje doser radioaktivitet, og ifølge de foreløbige rapporter var mange døde, mens de fleste blev spredt over mange tidligere Sovjetrepublikker, så IPHECA-projektet vil omfatte immigrantgrupper i flere lande. En lignende undersøgelse var i 1993 iværksat som et EU-projekt med forskere fra Rusland, Ukraine, Hviderusland, England, Frankrig og Danmark.
Selvom sundhedsstatistikkerne i det fhv. Sovjetunionen af militære grunde var sløret, kunne forskerne ligesom i føromtalte undersøgelse slå fast, at ulykken førte til en kraftig forøgelse af kræft i skjoldbruskkirtlen hos børn i Ukraine og Hviderusland samt dele af
Rusland.
Den danske overlæge, Hans Storm, sagde i et interview til Politiken: Det kan ikke forklares anderledes end som følge af strålingen. Internationalt er der hidtil sået tvivl om dette, men alle tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtlen er godkendt af vestlige eksperter.
- Derimod kan der ikke, som hidtil antaget, påvises flere tilfælde af leukæmi (blodkræft) hos børn i det hårdest ramte område. Statistikken indeholdt godt nok flere tilfælde efter 1986 end tidligere, men det skyldes, at lægerne begyndte at indberette mere opmærksomt end
tidligere.
Hans Storm erkender dog i samme interview, at ingen endnu kender langtidsvirkningerne, og der vil gå 10 – 15 år (altså i perioden 2006-2010), før mange kræftformer viser sig. De kommer på det samme tidspunkt i livet som normalt, blot i flere tilfælde.
Af de mange arbejdere, der ryddede op i den forbudte zone i årene efter ulykken, ved man, at omkring 40 er døde af akut strålesyge, men det forventes, at der også ville komme virkninger på længere sigt.

Ti år efter Tjernobyl - myter og fakta
Per Hedemann Jensen, Sektionen. for Anlægshelsefysik, Afdelingen. for Sikkerhed på Risø skrev i RiPosten, 3. maj 1996, bl.a.:
Meget er blevet sagt om Tjernobyl-uheldet, både i den skrevne og i den elektroniske presse, men det meste er stærkt overdrevet og ofte groft fordrejet.
I de ti år, der nu er forløbet siden uheldet, er der gennemført omfattende videnskabelige undersøgelser af påvirkningerne af både mennesker og miljø i de forurenede områder i det tidligere USSR. Resultaterne af alle disse undersøgelser blev præsenteret på konferencen One Decade after Chernobyl - Summing up the Consequences of the Accident, der blev afholdt i Wien i dagene 8. - 12. april 1996. I konferencen, der var arrangeret af EU, Verdenssundhedsorganisationen WHO og FN’s Internationale Atomenergiagentur, IAEA, deltog omkring 700 eksperter fra hele verden. Lad mig give et kortfattet resume af konferencens vigtigste resultater med hovedvægten lagt på de punkter, der har tiltrukket sig størst opmærksomhed i både den danske og den udenlandske presse.

Kræftsygdomme
I alt omkring 600 tilfælde af skjoldbruskkirtel-kræft er indtil nu konstateret. Stigningen har været størst i Hviderusland og Ukraine og mindre udtalt i Rusland. Det forventes, at antallet vil øges i de næste årtier til måske flere tusinde. Heldigvis kan denne kræftform helbredes
ved operativt indgreb med en overlevelsesprocent på 90-95. En fortsat medicinsk overvågning af denne store persongruppe er derfor nødvendig i de kommende mange årtier. Herved vil hovedparten af de forventede tilfælde kunne kureres, fordi de opdages på et tidligt tidspunkt. Samtidig kan man få værdifuldt videnskabeligt materiale om radioaktivt jods kræftfremkaldende virkning.
Det skal understreges, at de konstaterede og fremtidige tilfælde af skjoldbruskkirtel-kræft skyldes udsættelsen for radioaktivt jod-131 i april-maj 1986. Da jod-131 har en halveringstid på 8 dage, var der simpelthen ikke mere jod tilbage i omgivelserne et par måneder efter
ulykken. Dette bekræftes ved, at hyppigheden af kræft i skjoldbruskkirtlen hos børn født efter juni 1986 ikke er større end hyppigheden før uheldet.
Der er indtil nu ikke konstateret andre typer af kræftsygdomme, der kan tillægges udslippet af radioaktive stoffer, hos befolkningen i de forurenede områder. Det betyder dog ikke, at andre kræftformer ikke vil forekomme. Med det nuværende kendskab til strålingens
kræftfremkaldende virkning kan man teoretisk beregne et antal ekstra tilfælde som følge af de forventede doser. Antallet vil imidlertid være meget mindre end variationen i antallet af "naturligt" forekommende tilfælde. Det vil derfor næppe være muligt at registrere disse ekstra tilfælde selv ved veltilrettelagte epidemiologiske studier.

Andre skader og sygdomme
Der er heller ikke konstateret nogen forøget hyppighed af strålings-fremkaldte genetiske skader hos de bestrålede befolkningsgrupper i de tre republikker. Dette var heller ikke forventet, fordi den genetiske risiko er væsentlig mindre end risikoen for strålingsfremkaldte kræftsyg-domme. Der er da heller ikke konstateret nogen ekstra tilfælde af genetiske skader hos efterkommerne af de overlevende fra atombom-beangrebene over Hiroshima og Nagasaki i august 1945.
Et meget stort antal personer deltog i oprydningen på den uhelds-ramte reaktor. Det drejer sig om i alt ca. 600.000 personer, der i stor udstrækning blev rekrutteret fra de væbnede styrker. Der er nogen usikkerhed omkring dette antal af såkaldte "liquidators", idet de officielle angivelser varierer fra 200.000 til 800.000. Den samlede effektive dosis til disse personer ligger i gennemsnit på omkring 100 millisievert, men de højeste doser har været måske op til 500 millisievert. Til sammenligning får hver dansker i gennemsnit en
livstidsdosis på omkring 200 mSv fra den naturligt forekommende baggrundsstråling.
Der er i den ukrainske del af denne gruppe antydning af en lille forøgelse af leukæmihyppigheden, men det er imidlertid for tidligt at afgøre, dels om stigningen er reel, og dels om den skyldes strålingsudsættelsen. Langvarige, detaljerede og vanskelige epidemiologiske studier er nødvendige, før dette kan afgøres med sikkerhed. Pressen har endvidere rapporteret om en meget stor overdødelighed i denne gruppe, men en sådan overdødelighed er ikke konstateret.

Livstidsdoser
Strålingsdoserne i de mest forurenede områder fra nedfaldent cesium-137 i 1986 er i dag ret beskedne. Over de næste 70 år vil de samlede individuelle doser - ud over doserne fra den naturligt forekommende bag-
grundsstråling - være mindre end variationen af livstidsdoserne i Danmark, der skønsmæssigt udgør et par hundrede millisievert over 70 år.

Figuren viser de gennemsnitlige dividuelle doser fra den naturligt forekommende baggrundsstråling samt den ekstra dosis i de forurenede områder i SNG, der skyldes forureningen fra Tjernobyl.
I Danmark varierer livstidsdosis fra baggrunds-strålingen mellem 150 og 350 millisievert over 70 år med en gennemsnitsværdi på omkring 200 mSv. I de mest forurenede områder uden for 30-km-zonen blev befolkningen i mange landsbyer flyttet til nybyggede landsbyer i årene efter ulykken. Som det fremgår af figuren, er den ekstra dosis til folk, der ville flytte tilbage til de mest forurenede områder (områder med et forureningsniveau på 40-80 curie pr. kvadratkilometer, svarende til 1.5-3 millioner becquerel pr. kvadratmeter), således kun omkring halvdelen af variationen i livs-tidsdosis i Danmark fra den naturligt forekommende baggrundsstråling (stråling fra verdensrummet, fra radon i huse og fra radio-aktive stoffer i undergrunden og i os selv).
I den såkaldte 30-km-zone er der mindre områder inden for zonen med en forureningsgrad med cesium-137 på helt op til 10.000 curie pr. kvadratkilometer, men også forurening med strontium-90 og plutonium.
Hovedparten af området har dog ikke større forurening med cesium-137 end uden for zonen. Forskellige steder i zonen er der begravet en del radioaktivt affald fra oprydningen i flere hundrede affaldsdepoter, hvoraf nogle indeholder endog meget store mængder af radioaktive stoffer. Disse kan på længere sigt true grundvandet, hvis ikke der iværksættes modforholdsregler.
Der blev i det første år konstateret skovdød for omkring 1 % af nåletræerne i 30-km-zonen som følge af en massiv strålingsdosis fra de nedfaldne radioaktive stoffer på træernes nåle. Der er imidlertid ikke - som rapporteret i pressen - konstateret nogen forøgelse af hyppigheden af misdannede dyr i området. Der bor i øjeblik- ket et par tusinde personer inden for 30-km-zonen, både legalt og illegalt. Hvis 30-km-zonen blev genåbnet for beboelse, ville de forventede livstidsdoser kun blive marginalt større end i de mest forurenede områder uden for zonen.
Myndighederne i Ukraine og Hviderusland har dog ikke umiddelbare planer for rehabilitering af 30-km-zonen.

Stress og dårlig information
I FN’s internationale Tjernobyl-projekt i 1990-1991 blev der konstateret en markant forøgelse af stressfremkaldte sygdomme og andre psykologiske effekter hos befolkningen i de forurenede områder. Disse effekter er fortsat til stede, og det er måske den mest markante "arv" efter Tjernobyl-ulykken. De er en følge af ulykken, myndighedernes indgreb og et generelt lavt informationsniveau om de reelle risici ved at bo i områderne.
Pressens ansvar med hensyn til saglig information er her meget vigtigt, hvilket også var en af konklusionerne ved konferencen i Wien. Stort set alle erfaringerne efter ulykken, både i Vesteuropa og i det tidligere USSR, viser, at pressen ikke har levet op til dette vigtige ansvar.
I de sidste ti år er der i de tre republikker konstateret en dramatisk forringelse af befolkningernes levevilkår. Dødsfaldshyppigheden for mænd af alle årsager er således øget fra 488 pr. 100.000 pr. år til 741 pr. 100.000 pr. år. Det svarer til en nedgang i den forventede levealder ved fødsel med omkring 6 år fra 65 år til 59 år. Den vigtigste opgave for de ansvarlige myndigheder i de tre republikker i de kommende år vil derfor være at forbedre levevilkårene, både i forurenede og ikke-forurenede områder. Nøglen hertil vil være en omfordeling af de meget store ressourcer, der bruges i disse år på Tjernobyl - med et meget ringe eller slet intet udbytte - til langt mere samfundsnyttige formål, specielt til forbedring af de sundhedsmæssige og sociale forhold.
På trods af foranstående klip fra RiPosten kunne man i Kristeligt Dagblad på 10-års dagen, 26. april 1996, læse flere artikler om de mange skader, katastrofen havde forvoldt.
En af disse artikler havde overskriften "Brandfolk på dødsens farligt job" og indeholdt samtaler med brandfolk eller deres efterladte.
- Antatolij Naidijuk var en af de første brandmænd, der nåede frem til branden. Han og hans kolleger var kun iført deres almindelige brandslukningsuniformer og kæmpede i flere timer mod flammerne uden at være klar over, hvor store og i mange tilfælde dødelige strålingsdoser, de blev udsat for.
- Her ti år efter ulykken kæmper de brandfolk, der overlevede, stadig med de fysiske, psykiste og økonomiske eftervirkninger af den nat.
Selv om de færreste af dem er over 40 år, er de fleste syge. Kun få af dem kan arbejde, og deres bonuspension fra den ukrainske stat er på under 300 kr. pr. måned (1996).
Der var otte mand på Naidijuks hold den nat. Udover Naidijuk er kun én stadig i live.
- Volodijmir Pravik var vagthavende brandchef på værkets brandsta- tion den nat, og han var også blandt de første der nåede frem efter eksplosionen kl. 1.23. Han kravlede straks op på reaktorens boblende tag for at vurdere situationen.
I 2½ time var den 23-årige mand med til at lede slukningsarbejdet.
Kl. 4 blev han ført til hospitalet i byen Pripijat. To uger senere døde han af strålesyge på et hospital i Moskva. Hans kone stod tilbage med en fire uger gammel datter og en tapperhedsmedalje for sin døde mand. Hun er nu 31 år, og hun og hendes to døtre får omkring 400 kr. om måneden fra den ukrainske stat. Hun syr sit eget tøj og beder til, at hun ikke bliver syg. Men hun vil ikke klage, for nogle folk har det langt værre.
- Nikolaj Katjan havde på ulykkesnatten vagt ved Pripijats brand-station. Han er en af de få, der faktisk så eksplosionen.
Der lød et dumpt, dybt brag, fortæller han, så kom der et lysglimt og en paddehattesky, der drev mod Hviderusland. Han husker kun én tanke: "Jeg var sikker på, at jeg ville være død fem minutter senere."
Resten af natten hjalp Katjan med oprydningen. Selvom han ikke bekæmpede ilden, fortalte læger ham senere, at han havde optaget betragtelig mere end de 300 rem stråling, som man mente var den dødelige dose.
Katjan er nu (1996) "gruppe to Tjernobyl invalid", hvilket betyder, at han har nok helbredsmæssige problemer til at være uarbejdsdygtig. Nogle få måneder om året tilbringer han på et institut i Kiev, hvor han bliver behandlet for sine svage lunger og uregelmæssige hjerteslag.


Belarus - Hviderusland
Vi springer nu tre år frem til 1999, hvor Morgenavisen Jyllands-Posten gennemførte årtusindets sidste opdagelsesrejse. Et eventyr, hvor avisens journalister og fotografer i 500 døgn tog læserne med til klodens fjerneste egne. Missionen var at genopdage verden på tærsklen til år 2000.
I november/december er ekspeditionen, JP EXPLORER, nået til landsbyen  Bartolomejevskaja, der ligger langt inde i spærrezonen. Byen havde engang over 1.000 indbyggere, i dag (1999) er der kun seks mennesker tilbage.
To trediedele af det radioaktive materiale, der slap ud ved katastrofen i 1986, faldt ned i Hviderusland. Omkring 23 procent af Hviderusland blev forurenet i en sådan grad, at der blev foretaget masseevakueringer blandt de to millioner mennesker, som boede i området, hvilket svarede til omkring en femtedel af landets samlede indbyggertal.
Mange vendte senere tilbage, men næsten 150.000 mennesker er blevet flyttet permanent til formodet sikre områder. 415 landsbyer blev nedlagt. 6.000 kvadratkilometer land, herunder 3.000 kvadratkilometer fremragende landbrugsjord, er forurenet i en sådan grad, at der sandsynligvis vil gå op til 300 år, før den igen kan udnyttes økonomisk.

En ældgammel bondekultur forsvandt.
På vej til landsbyen Bartolejevskaja, der ligger i den forbudte zone  passerede Explorer ekspeditionen forladte huse og fabrikker. Hist og her dyrkes mindre jordstykker af bønder, fortrinsvis gamle, som nægtede at forlade deres hjem, selvom lægerne advarede dem mod en pinefuld død.
Enten overhørte de advarslerne, eller også lever de i uvidenhed om, at mælken fra deres køer, æggene fra deres høns, rødbederne fra haven
samt bærrene, svampene og dyrene fra de nærliggende skove bærer atomdøden i sig.
I en samtale med en af journalisterne fra Explorer-holdet, siger én af de seks indbyggere, der er tilbage. "Det er utænkeligt, at vi skulle flytte", og hans kone tilføjer "Her er mit hjem, og her bliver jeg. Vi er begge fuldkommen raske."
Der er ikke så meget som en bod, ingen post og ingen aviser tilbage i landsbyen. Der er ingen el og derfor heller ingen radio. Hvad der foregår uden for landsbyen, er dem ligegyldigt.
- Vore venner og naboer har forladt os. Vi ved ikke hvorfor. Måske er deres sjæle blevet forgiftet, siger Ivan Borisovitj til JP's journalist.

Store tab - men ingen hjælp
Så sent som i 1997 - 11 år efter katastrofen - var næsten 600.000 hviderussere, blandt dem 452.000 børn, under en eller anden form for lægebehandling som følge af sygdom eller svækkelse med forbindelse til Chernobyl.
Tidligere minister med ansvar for katastrofehjælp, Ivan Kenok, udtaler til JP, at han anslår Hvideruslands foreløbige økonomiske tab i forbindelse til katastrofen til 296 millioner dollar (2.072 milliarder kroner).
Formanden for lokalsovjetten i Vjetka udtaler: "Vi erfarer gang på gang, at Ukraine får bistand, fordi Chernobyl ligger i Ukraine. Man glemmer tilsyneladende, at katastrofen ramte os langt hårdere", og fortsætter: "Ukraine mistede ikke sine bedste jorder. Ukraine så ikke en femtedel af sin befolkning truet. Man glemmer os! Til overflod må vi konstatere, at ukrainerne ikke er særligt interesserede i at samarbejde med os om at overvinde katastrofens følger. Det hele virker meget stødende."

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu